Terug naar… 21 oktober 1896

De krant bespreekt de Amerikaanse presidentsverkiezingen:

Nu de November-verkiezing nadert, neemt het gedrang om de stembus in de Vereenigde Staten toe. De zaken lijden natuurlijk door dezen niet alleen onstuimigen, maar vooral verbitterden partijstrijd, en tot millioenen en millioenen dollars stijgt de som welke de presidentsverkiezing aan de Republiek kost. Het is zeker de duurst mogelijke regeeringsvorm voor een groot land!

De candidaten weten van geen rust…. ze reizen het land door… ze spreken aanhoudend. En de profeten hebben het bijna nog drukker dan zij.

De meeste profeten, wier stem wij hier hooren, voorspellen de zegepraal van M’Kinley [de Republikeinse kandidaat]. Deze aarts-protectionist is door zijn bevoordeeling der fabrikanten, welke het volk zoo oneindig veel kost, daar ze alles kunstmatig duur maakt, de grootste oorzaak van de wrange ontevredenheid welke geëxploiteerd wordt door Bryan [de Democratische kandidaat].

Het Handelsblad is bepaald geen fan van de protectionist McKinley. Toch verkiezen ze McKinley boven Bryan. Laatstgenoemde wordt gezien als een gevaarlijke, populistische socialist die extra geld wil uitdelen aan het volk door – o, gruwel! – zilveren dollars te slaan (nu mogen dollars alleen maar van goud gemaakt worden). De krant geeft vervolgens aan waarom het volk zo ontevreden is:

Het dalen der prijzen van de landbouwproducten, wat armoede en ontevredenheid heeft veroorzaakt onder de farmers, is een dier oorzaken; maar daarnaast ook: hypothecaire schulden… het immigranten element met zijn socialistische en anarchistische neigingen… de armoede van het Zuiden en het karakter van de “verlaagde” blanken… het driftige en rustelooze karakter van het Westen… de vijandschap tusschen patroon en werkman… de demoralisatie van den handel, veroorzaakt door speculatie, frauduleuse handelingen en wanbeheer bij de spoorwegen… het steeds aangroeiend aantal werkloozen… de noodlottige gevolgen der protectie… den slechten toestand waarin de financiën gebracht zijn door politieke oneerlijkheid, zilver-rings en suiker-rings… de weerzinwekkende weelde van sommige rijken, en hun verwaarloozing van maatschappelijke plichten… de algemeene rusteloosheid der wereld…. en nog andere.

Ondanks deze ontevredenheid, ziet het er niet naar uit dat Bryan de verkiezingen gaat winnen. Desalniettemin zal na de verkiezingen getracht moeten worden om te onderzoeken waarom mensen zo boos zijn:

En dan zal men ontwaren, dat deze beweging, evenals andere groote volksberoeringen, niet plotseling is te voorschijn getreden, maar geleidelijk ontstaan is door de verkeerdheden en dwalingen der regeerende klassen. Zelf-hervorming — op politiek, handels- en sociaal gebied — moet aan de orde worden gesteld, willen de regeerende klassen ook in de toekomst veilig blijven genieten van hun bezit.

Bron

Terug naar… 20 oktober 1896

Over twee jaar wordt prinses Wilhelmina ingehuldigd als koningin. Veel mensen waarom daarom al druk aan het sparen voor cadeaus die na de inhuldiging aan de jonge vorstin overhandigd kunnen worden. Het koninklijk huis heeft onlangs echter aangegeven dat eventuele cadeaus geweigerd zullen worden. De Amsterdammers lieten zich niet uit het veld slaan door zo’n aankondiging en hebben een ingenieuze manier gevonden om toch een geschenk (een zekere gouden koets) te geven:

De kennisgeving, dat H. M. de Koningin bij de troonsbestijging geen geschenken zou aanvaarden, was een groote teleurstelling voor de hoofdcommissie, die zich alhier had gevormd uit een aantal commissies en vereenigingen uit de volksbuurten: Jordaan, Duvelshoek, de Eilanden enz. Immers het plan was reeds gemaakt en ruim 140,000 ingezetenen hadden zich voor bijdragen verbonden.

Volgens het Nieuws is echter een uitweg gevonden. Overleg werd gepleegd met invloedrijke personen uit Hr. Ms. omgeving, en nu zal bij de kroning aan H. M. eene gala-koets worden aangeboden, niet ten geschenke, maar ten gebruike. Na de kroningsplechtigheid zal deze koets vermoedelijk in het Rijks-Museum worden bewaard, om later bij het huwelijk der Koningin — wanneer er geen bezwaren tegen het geven van geschenken zullen zijn — als geschenk van de burgerij te worden aangeboden.

Het ontwerp van deze staatsiekoets is reeds gereed; ‘t is gemaakt door de firma Spijker, rijtuigfabrikanten op de Stadhouderskade alhier, aan welke firma ook de vervaardiging zal worden opgedragen. ‘t Wordt een prachtig gebeeldhouwde koets, geheel verguld en versierd met zinnebeeldige voorstellingen. Het geheele werk, zoowel de bouw van het rijtuig, als het kunstnaaldwerk enz, zal in Amsterdam worden vervaardigd.

Bron

Terug naar… 18 oktober 1896

Niet alle vrouwen zijn in 1896 teerhartige wezentjes die elk moment kunnen flauwvallen. Sommigen gaan zelfs hun man te lijf met…  een hamer en bijtel!

Naar het Binnen-Gasthuis is vervoerd een kleermaker, die bij eene huiselijke twist zoo door zijne vrouw met een hamer en een beitel was mishandeld, dat hij bloedende en bewusteloos op den grond werd gevonden door eenige agenten. De man is in het Binnen-Gasthuis verbonden.

Bron

Terug naar… 17 oktober 1896

In de krant is een ingezonden brief geplaatst waarin gepleit wordt voor de inzet van burgerpolitie in Amsterdam. Gewapend met een vervaarlijk alarmfluitje moeten deze manschappen meehelpen met het bestrijden van criminaliteit:

Mag ik beleefd verzoeken mij, in het belang van vele stadgenooten, een plaatsje te willen afstaan in uw veelgelezen blad, naar aanleiding der steeds toenemende straatschenderijen, zakkenrollerij, (denk slechts aan het Panopticum), onzedelijkheid, enz., enz., ten einde het nut aan te toonen en eenigszins uiteen te zetten, van: een vrijwillige onbezoldigde politie.

[…]

Eenige dagen gel[e]den genoot ik het voorrecht den hoogleeraar Van Hamel te hooren in een voordracht getiteld: Misdadige jeugd, welk onderwerp zoo omvangrijk is, dat hij er van ongeveer 8 tot 11 uur mede bezig was, doch zeker niet uitgesproken had. Eén zin waarom men onwillekeurig moest lachen, bevatte een groote waarheid, namelijk: “Meerendeels kan de agent van politie den straatjongen (koning der straten) niet krijgen, omdat deze harder loopt dan de agent.”

In vele gevallen ook (waarvan ik getuige was) verzocht de politie hulp, doch meestal werd deze niet verkregen (men denke aan de vechtpartij op de Nieuwmarkt waarbij de agent verwond werd) omdat men m. i. geheel en al zonder bevoegdheid is. Onlangs op Hartjesdag toen op den Zeedijk in een tapperij twist was ontstaan, werd mij door de politie a[s]sistentie gevraagd en spoedde ik mij naar het bureau Oudebrug 6e sectie bij den heer Fundter, die mij dank zeide en manschappen liet uitrukken. […]

Het zoude, volgens mijne meening, van groot nut en voordeel zijn; eene vrijwillige politie saam te stellen (zonder kosten voor de gemeente). Velen zullen zich ongetwijfeld geneigd gevoelen, in het belang der goede orde en ter beteugeling der misdrijven, hiertoe mede te werken. In en om de stad gebeurt veel, waaraan de politie met den besten wil niets kan doen. Ik ben dus overtuigd, dat het zeer wenschelijk zoude zijn, personen van onbesproken gedrag en levenswandel te voorzien van een legitimatie en alarmfluit, ten einde bij eventueele gevallen identiteit te kunnen toonen en bij hooge noodzakelijkheid (vooral des nachts) te kunnen alarmeeren, en zoodoende in de gelegenheid te worden gesteld te assisteeren, daar waar dit verzocht en vereischt wordt. Ik ben er zeker van, dat zulks, ook met het oog op het aanstaande winterseizoen, èn van groot nut voor onze bevolking èn van groot belang voor de politie zal zijn.

Bron

Terug naar… 13 oktober 1896

Gisteren vond in de hoofdstad de tweede jaarlijkse algemene vergadering van de Nederlandsche Vegetariërsbond plaats (aantal leden: 108). Een van de sprekers…

achtte het een gunstig teeken, dat men meer en meer begint in te zien, dat het vegetarianisme niet alleen eene maagquastie is, maar een der uitingen van een nieuw leven, dat zich overal openbaart; ‘t is een machtig wapen in den strijd tegen “drankgebruik” en “drankmisbruik” en ons humaniteitsgevoel wordt er door aangekweekt. Er gaat van vegetarianisme eene groote, opvoedende kracht uit. Het wachtwoord der medici was vroeger vleesch, vleesch en nog eens vleesch; tegenwoordig erkennen zeer velen, dat er te veel vleesch gegeten wordt en zij meenen waar vleesch vervangen wordt door voedsel van dierlijken oorsprong (melk, eieren, zuivelproducten) daartegen geen wetenschappelijk bezwaar bestaat. Toch zijn vele wetenschappelijke mannen nog zeer inconsequent. Een Amsterdamsch geneesheer o. a. schreef 5 Febr. 1895: “het vleesch is een bijna geheel onmisbaar voedingsartikel, daar het bijna geheel en zeer gemakkelijk verteert.” Den 17den Maart beweerde hij, dat men het vleesch best kan missen en dat de meening dat het vleesch zoo bijzonder krachtig en versterkend is, onjuist was.

Een medicus in Den Haag, die zich nog wel een “hoogachtend tegenstander” noemde, vond het grootste bezwaar dat men zulke enorme hoeveelheden kool en aardappelen moest eten, alsof dat het eenige voedsel van den vegetariër is.

Er werd ook een vegetarische maaltijd genuttigd. Het menu:

Potage aux pois [erwtensoep]

Croquettes

Andijvie met Aardappelen

Bloemkool met Aardappelen

Chocoladepudding

Rijstpudding met bessennat

Dessert.

Toch zijn die vegetariërs wel een beetje vreemd:

Eigenaardig dat geen enkel glas op tafel prijkte. Men dineerde maar dronk niet; wie wilde kon een glas water nemen. Deze maaltijd kostte slechts ƒ 1 per couvert.

Bron