Terug naar… 25 oktober 1896

Het lijkt wel of Sinterklaas steeds vroeger begint. De krant van vandaag bevat namelijk een lang stuk waarin Amsterdamse ondernemers de lezers alvast attent proberen te maken op de potentiële sinterklaascadeaus die ze aanbieden. De stijl is verhalend en extreem wijdlopig. Zo wordt met komische overdrijving beweerd dat van ‘s morgens vijf tot ‘s avonds twaalf uur een kolossale menigte zich ophoudt voor het filiaal van Strauss & Co (gevestigd aan de Reguliersbreestraat). Het verkeer wordt daardoor zo gehinderd dat er bij de gemeente klachten zijn ingediend! Al die mensen komen af op het geweldige assortiment van Strauss & Co:

Het is ons vergund geweest een blik te slaan in de schatten, die zoowel voor het oog der voorbijgangers, als in het magazijn zijn ten toon gesteld. We vonden er zulk een uitgebreide verzameling van de eenvoudigste tot de meest elegante en origineelste artikelen, dat wij ons de verbazing kunnen begrijpen niet alleen van de kinderen, maar ook van de ouders.

We geven ieder den raad, den rijk geïllustreerden catalogus aan te vragen. Reeds de 500 afbeeldingen maken dit lijvige boek tot een geschenk voor kinderen, die het telkens en telkens zullen doorbladeren.

Wie zou b.v. geloofd hebben, dat er op het gebied van kinder-, sport- en poppenwagens zoo veel variatie was.

Het echt jongensgeschenk, de bokkenwagen, vindt men er in soorten van ƒ 17[,]50 tot ƒ 115 toe; fietsen voor kinderen en volwassenen, kruiwagens en kinderstoelen, kinder-tuinmeubelen enz., enz., waarbij nut en vermaak op gelukkige wijze zijn vereenigd. En bij de meer en meer veld winnende overtuiging, dat een gezonde ziel alleen in een gezond lichaam kan wonen, kan het niet anders, of de gymnastiektoestellen dezer firma zullen een onderdeel van menig pakje vormen, dat verstandige ouders voor hunne jongegasten tegen de a.s. feesten gereed maken.

Op het gebied van speelgoed kunnen wij onmogelijk in bijzonderheden afdalen: de keuze is zoo rijk, het eene stuk is nog fraaier dan het andere, dat wij ons tot deze bloote aankondiging moeten bepalen.

Ben uitzondering willen we alleen maken voor de artikelen die door de mede verkrijgbaar gestelde locomobielen, motors en stoommachines in beweging kunnen gebracht worden. Menige vader zal er door verleid worden, ook nog eens te “spelen”, wat nog meer het geval zal zijn met de vinding van den nieuweren tijd: de electriciteit, die het hoofdbestanddeel vormt in eenige doozen, welke met recht tot de leerrijke zaken mogen gerekend worden.

Is het wonder, dat de kinderen, in plaats van het Vondelpark tot terrein van hun spelen te kiezen, de voorkeur er aan geven, al dat fraais te bewonderen en uren lang voor de etalage vertoeven, elkander wijzende op het vele verrassende, dat ze slechts in hun droomen mogelijk hadden geacht.

En voor de dames is er Maison Française, aan het Spui (een onderneming die zogenaamd zo succesvol is dat spoorwegmaatschappijen materiaal teveel hebben omdat er geen kledingstukken meer geïmporteerd worden uit het buitenland):

De naam is waarschijnlijk gekozen om aan te duiden dat men op mantel-gebied hier alles vindt, waarvan de Fransche huizen het monopolie meenden te bezitten.

Geen dame, die prijs stelt op smaakvolle kleedij, verzuimt een bezoek te brengen aan Maison Française, waar zij zeker is een schoone collectie te vinden van de nieuwste modellen, met en zonder bont, en het is opmerkelijk, hoe men in dezen tijd des jaars dames, die met haar echtgenoot of aanstaande uit zijn, den weg langs het Spui ziet nemen, waarschijnlijk in de hoop dat bij voor het St. Nicolaasfeest zijn keus zal vestigen op een der artikelen in Maison Française.

Aangezien het moeilijk is voor heeren, een juist oordeel te vellen over vrouwen-kleedij, hebben wij ons tot een dame gewend, wier meening in de voornaamste kringen onze stad geldt. Zij schrijft ons:

“Met volle overtuiging kunt u Maison Française aanbevelen. De keurige collectie Rotondes [lange damesmantel zonder mouwen] in alle nuances, die ik er vond en welke eenig mag genoemd worden, zal menigeen doen besluiten in dit seizoen, nu bals en concerten aan de orde komen, zich tot dit magazijn te wenden. Uit ervaring durf ik verzekeren, dat wat hier gevonden wordt, kan wedijveren met het beste uit het buitenland.

“Hoewel u mij daaromtrent mijn meening niet heeft gevraagd, wil ik er bijvoegen dat ook de ruime sorteering blouses en japons een bezoek overwaardig is en een keus niet gemakkelijk maakt. Bij alle artikelen strijden de goede eigenschappen om den voorrang.”

Bron

  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • PDF