Terug naar… 21 oktober 1896

De krant bespreekt de Amerikaanse presidentsverkiezingen:

Nu de November-verkiezing nadert, neemt het gedrang om de stembus in de Vereenigde Staten toe. De zaken lijden natuurlijk door dezen niet alleen onstuimigen, maar vooral verbitterden partijstrijd, en tot millioenen en millioenen dollars stijgt de som welke de presidentsverkiezing aan de Republiek kost. Het is zeker de duurst mogelijke regeeringsvorm voor een groot land!

De candidaten weten van geen rust…. ze reizen het land door… ze spreken aanhoudend. En de profeten hebben het bijna nog drukker dan zij.

De meeste profeten, wier stem wij hier hooren, voorspellen de zegepraal van M’Kinley [de Republikeinse kandidaat]. Deze aarts-protectionist is door zijn bevoordeeling der fabrikanten, welke het volk zoo oneindig veel kost, daar ze alles kunstmatig duur maakt, de grootste oorzaak van de wrange ontevredenheid welke geëxploiteerd wordt door Bryan [de Democratische kandidaat].

Het Handelsblad is bepaald geen fan van de protectionist McKinley. Toch verkiezen ze McKinley boven Bryan. Laatstgenoemde wordt gezien als een gevaarlijke, populistische socialist die extra geld wil uitdelen aan het volk door – o, gruwel! – zilveren dollars te slaan (nu mogen dollars alleen maar van goud gemaakt worden). De krant geeft vervolgens aan waarom het volk zo ontevreden is:

Het dalen der prijzen van de landbouwproducten, wat armoede en ontevredenheid heeft veroorzaakt onder de farmers, is een dier oorzaken; maar daarnaast ook: hypothecaire schulden… het immigranten element met zijn socialistische en anarchistische neigingen… de armoede van het Zuiden en het karakter van de “verlaagde” blanken… het driftige en rustelooze karakter van het Westen… de vijandschap tusschen patroon en werkman… de demoralisatie van den handel, veroorzaakt door speculatie, frauduleuse handelingen en wanbeheer bij de spoorwegen… het steeds aangroeiend aantal werkloozen… de noodlottige gevolgen der protectie… den slechten toestand waarin de financiën gebracht zijn door politieke oneerlijkheid, zilver-rings en suiker-rings… de weerzinwekkende weelde van sommige rijken, en hun verwaarloozing van maatschappelijke plichten… de algemeene rusteloosheid der wereld…. en nog andere.

Ondanks deze ontevredenheid, ziet het er niet naar uit dat Bryan de verkiezingen gaat winnen. Desalniettemin zal na de verkiezingen getracht moeten worden om te onderzoeken waarom mensen zo boos zijn:

En dan zal men ontwaren, dat deze beweging, evenals andere groote volksberoeringen, niet plotseling is te voorschijn getreden, maar geleidelijk ontstaan is door de verkeerdheden en dwalingen der regeerende klassen. Zelf-hervorming — op politiek, handels- en sociaal gebied — moet aan de orde worden gesteld, willen de regeerende klassen ook in de toekomst veilig blijven genieten van hun bezit.

Bron

  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • PDF