Terug naar… 28 oktober 1896

De krant bevat vandaag een hilarisch en ietwat tragisch interview (overgenomen uit Paris-Vélo) met de 23-jarige Jaap Eden, de meest succesvolle Nederlandse sportman van dit moment:

— “Hoe en waarom zijt ge wielrenner geworden?”

— “Uit liefde voor de sport.”

— “Wat deed ge voor dien tijd?”

— “Niets”.

— “Wat zegt de familie er van?”

— “Daar heb ik nooit naar gevraagd”.

— “Wat zoudt ge gaan doen als ge de baan voor goed moest gaan verlaten?”

— “Leven van het geld, dat mijn vader mij nalaat”.

— “Welk bedrag aan prijzen hebt ge dit seizoen gewonnen? En hoeveel sedert ge rijdt?”

— “Ik verteer altijd meer dan ik verdien, zoodat ik nooit heb kunnen tellen.”

— “Wat zijn uw genoegens?”

— “Drinken en rooken.”

“Arme Jaap Eden!” merkt de krant op.

Bron

Terug naar… 25 oktober 1896

Het lijkt wel of Sinterklaas steeds vroeger begint. De krant van vandaag bevat namelijk een lang stuk waarin Amsterdamse ondernemers de lezers alvast attent proberen te maken op de potentiële sinterklaascadeaus die ze aanbieden. De stijl is verhalend en extreem wijdlopig. Zo wordt met komische overdrijving beweerd dat van ‘s morgens vijf tot ‘s avonds twaalf uur een kolossale menigte zich ophoudt voor het filiaal van Strauss & Co (gevestigd aan de Reguliersbreestraat). Het verkeer wordt daardoor zo gehinderd dat er bij de gemeente klachten zijn ingediend! Al die mensen komen af op het geweldige assortiment van Strauss & Co:

Het is ons vergund geweest een blik te slaan in de schatten, die zoowel voor het oog der voorbijgangers, als in het magazijn zijn ten toon gesteld. We vonden er zulk een uitgebreide verzameling van de eenvoudigste tot de meest elegante en origineelste artikelen, dat wij ons de verbazing kunnen begrijpen niet alleen van de kinderen, maar ook van de ouders.

We geven ieder den raad, den rijk geïllustreerden catalogus aan te vragen. Reeds de 500 afbeeldingen maken dit lijvige boek tot een geschenk voor kinderen, die het telkens en telkens zullen doorbladeren.

Wie zou b.v. geloofd hebben, dat er op het gebied van kinder-, sport- en poppenwagens zoo veel variatie was.

Het echt jongensgeschenk, de bokkenwagen, vindt men er in soorten van ƒ 17[,]50 tot ƒ 115 toe; fietsen voor kinderen en volwassenen, kruiwagens en kinderstoelen, kinder-tuinmeubelen enz., enz., waarbij nut en vermaak op gelukkige wijze zijn vereenigd. En bij de meer en meer veld winnende overtuiging, dat een gezonde ziel alleen in een gezond lichaam kan wonen, kan het niet anders, of de gymnastiektoestellen dezer firma zullen een onderdeel van menig pakje vormen, dat verstandige ouders voor hunne jongegasten tegen de a.s. feesten gereed maken.

Op het gebied van speelgoed kunnen wij onmogelijk in bijzonderheden afdalen: de keuze is zoo rijk, het eene stuk is nog fraaier dan het andere, dat wij ons tot deze bloote aankondiging moeten bepalen.

Ben uitzondering willen we alleen maken voor de artikelen die door de mede verkrijgbaar gestelde locomobielen, motors en stoommachines in beweging kunnen gebracht worden. Menige vader zal er door verleid worden, ook nog eens te “spelen”, wat nog meer het geval zal zijn met de vinding van den nieuweren tijd: de electriciteit, die het hoofdbestanddeel vormt in eenige doozen, welke met recht tot de leerrijke zaken mogen gerekend worden.

Is het wonder, dat de kinderen, in plaats van het Vondelpark tot terrein van hun spelen te kiezen, de voorkeur er aan geven, al dat fraais te bewonderen en uren lang voor de etalage vertoeven, elkander wijzende op het vele verrassende, dat ze slechts in hun droomen mogelijk hadden geacht.

En voor de dames is er Maison Française, aan het Spui (een onderneming die zogenaamd zo succesvol is dat spoorwegmaatschappijen materiaal teveel hebben omdat er geen kledingstukken meer geïmporteerd worden uit het buitenland):

De naam is waarschijnlijk gekozen om aan te duiden dat men op mantel-gebied hier alles vindt, waarvan de Fransche huizen het monopolie meenden te bezitten.

Geen dame, die prijs stelt op smaakvolle kleedij, verzuimt een bezoek te brengen aan Maison Française, waar zij zeker is een schoone collectie te vinden van de nieuwste modellen, met en zonder bont, en het is opmerkelijk, hoe men in dezen tijd des jaars dames, die met haar echtgenoot of aanstaande uit zijn, den weg langs het Spui ziet nemen, waarschijnlijk in de hoop dat bij voor het St. Nicolaasfeest zijn keus zal vestigen op een der artikelen in Maison Française.

Aangezien het moeilijk is voor heeren, een juist oordeel te vellen over vrouwen-kleedij, hebben wij ons tot een dame gewend, wier meening in de voornaamste kringen onze stad geldt. Zij schrijft ons:

“Met volle overtuiging kunt u Maison Française aanbevelen. De keurige collectie Rotondes [lange damesmantel zonder mouwen] in alle nuances, die ik er vond en welke eenig mag genoemd worden, zal menigeen doen besluiten in dit seizoen, nu bals en concerten aan de orde komen, zich tot dit magazijn te wenden. Uit ervaring durf ik verzekeren, dat wat hier gevonden wordt, kan wedijveren met het beste uit het buitenland.

“Hoewel u mij daaromtrent mijn meening niet heeft gevraagd, wil ik er bijvoegen dat ook de ruime sorteering blouses en japons een bezoek overwaardig is en een keus niet gemakkelijk maakt. Bij alle artikelen strijden de goede eigenschappen om den voorrang.”

Bron

Terug naar… 21 oktober 1896

De krant bespreekt de Amerikaanse presidentsverkiezingen:

Nu de November-verkiezing nadert, neemt het gedrang om de stembus in de Vereenigde Staten toe. De zaken lijden natuurlijk door dezen niet alleen onstuimigen, maar vooral verbitterden partijstrijd, en tot millioenen en millioenen dollars stijgt de som welke de presidentsverkiezing aan de Republiek kost. Het is zeker de duurst mogelijke regeeringsvorm voor een groot land!

De candidaten weten van geen rust…. ze reizen het land door… ze spreken aanhoudend. En de profeten hebben het bijna nog drukker dan zij.

De meeste profeten, wier stem wij hier hooren, voorspellen de zegepraal van M’Kinley [de Republikeinse kandidaat]. Deze aarts-protectionist is door zijn bevoordeeling der fabrikanten, welke het volk zoo oneindig veel kost, daar ze alles kunstmatig duur maakt, de grootste oorzaak van de wrange ontevredenheid welke geëxploiteerd wordt door Bryan [de Democratische kandidaat].

Het Handelsblad is bepaald geen fan van de protectionist McKinley. Toch verkiezen ze McKinley boven Bryan. Laatstgenoemde wordt gezien als een gevaarlijke, populistische socialist die extra geld wil uitdelen aan het volk door – o, gruwel! – zilveren dollars te slaan (nu mogen dollars alleen maar van goud gemaakt worden). De krant geeft vervolgens aan waarom het volk zo ontevreden is:

Het dalen der prijzen van de landbouwproducten, wat armoede en ontevredenheid heeft veroorzaakt onder de farmers, is een dier oorzaken; maar daarnaast ook: hypothecaire schulden… het immigranten element met zijn socialistische en anarchistische neigingen… de armoede van het Zuiden en het karakter van de “verlaagde” blanken… het driftige en rustelooze karakter van het Westen… de vijandschap tusschen patroon en werkman… de demoralisatie van den handel, veroorzaakt door speculatie, frauduleuse handelingen en wanbeheer bij de spoorwegen… het steeds aangroeiend aantal werkloozen… de noodlottige gevolgen der protectie… den slechten toestand waarin de financiën gebracht zijn door politieke oneerlijkheid, zilver-rings en suiker-rings… de weerzinwekkende weelde van sommige rijken, en hun verwaarloozing van maatschappelijke plichten… de algemeene rusteloosheid der wereld…. en nog andere.

Ondanks deze ontevredenheid, ziet het er niet naar uit dat Bryan de verkiezingen gaat winnen. Desalniettemin zal na de verkiezingen getracht moeten worden om te onderzoeken waarom mensen zo boos zijn:

En dan zal men ontwaren, dat deze beweging, evenals andere groote volksberoeringen, niet plotseling is te voorschijn getreden, maar geleidelijk ontstaan is door de verkeerdheden en dwalingen der regeerende klassen. Zelf-hervorming — op politiek, handels- en sociaal gebied — moet aan de orde worden gesteld, willen de regeerende klassen ook in de toekomst veilig blijven genieten van hun bezit.

Bron

Terug naar… 20 oktober 1896

Over twee jaar wordt prinses Wilhelmina ingehuldigd als koningin. Veel mensen waarom daarom al druk aan het sparen voor cadeaus die na de inhuldiging aan de jonge vorstin overhandigd kunnen worden. Het koninklijk huis heeft onlangs echter aangegeven dat eventuele cadeaus geweigerd zullen worden. De Amsterdammers lieten zich niet uit het veld slaan door zo’n aankondiging en hebben een ingenieuze manier gevonden om toch een geschenk (een zekere gouden koets) te geven:

De kennisgeving, dat H. M. de Koningin bij de troonsbestijging geen geschenken zou aanvaarden, was een groote teleurstelling voor de hoofdcommissie, die zich alhier had gevormd uit een aantal commissies en vereenigingen uit de volksbuurten: Jordaan, Duvelshoek, de Eilanden enz. Immers het plan was reeds gemaakt en ruim 140,000 ingezetenen hadden zich voor bijdragen verbonden.

Volgens het Nieuws is echter een uitweg gevonden. Overleg werd gepleegd met invloedrijke personen uit Hr. Ms. omgeving, en nu zal bij de kroning aan H. M. eene gala-koets worden aangeboden, niet ten geschenke, maar ten gebruike. Na de kroningsplechtigheid zal deze koets vermoedelijk in het Rijks-Museum worden bewaard, om later bij het huwelijk der Koningin — wanneer er geen bezwaren tegen het geven van geschenken zullen zijn — als geschenk van de burgerij te worden aangeboden.

Het ontwerp van deze staatsiekoets is reeds gereed; ‘t is gemaakt door de firma Spijker, rijtuigfabrikanten op de Stadhouderskade alhier, aan welke firma ook de vervaardiging zal worden opgedragen. ‘t Wordt een prachtig gebeeldhouwde koets, geheel verguld en versierd met zinnebeeldige voorstellingen. Het geheele werk, zoowel de bouw van het rijtuig, als het kunstnaaldwerk enz, zal in Amsterdam worden vervaardigd.

Bron

Terug naar… 18 oktober 1896

Niet alle vrouwen zijn in 1896 teerhartige wezentjes die elk moment kunnen flauwvallen. Sommigen gaan zelfs hun man te lijf met…  een hamer en bijtel!

Naar het Binnen-Gasthuis is vervoerd een kleermaker, die bij eene huiselijke twist zoo door zijne vrouw met een hamer en een beitel was mishandeld, dat hij bloedende en bewusteloos op den grond werd gevonden door eenige agenten. De man is in het Binnen-Gasthuis verbonden.

Bron